Ein Arferol Newydd – Covid 19

Nid yw’n hawdd dewis lleoliad gofal plant yn ystod amgylchiadau mor anarferol. Dyma rai o’r camau rydyn ni wedi’u cymryd i geisio cyfyngu’r risgiau i chi, y plant a’n staff. Gofynnwn i bob rhiant ddilyn y rhain yn ofalus. Rydym yn adolygu ein hasesiad risg yn wythnosol a byddwn bob amser yn hysbysu ein rhieni am unrhyw newidiadau trwy e-bost neu’r ap Hi-mama.

Dyma ganllaw cyflym, mae ein hasesiad risg llawn ar gael i’w weld yn y dderbynfa.

 • Rydyn ni’n glanhau ac yn diheintio rhwng pedair a phum gwaith bob dydd.
 • Rhaid i blant a staff olchi eu dwylo wrth fynd i mewn i’r adeilad a’i adael ac amseroedd dirifedi rhwng y ddau.
 • Rhaid i riant wisgo mwgwd i fynd i mewn i’r dderbynfa ac ni allant basio’r giât felen. Os nad oes gennych fwgwd, arhoswch yn y porth, byddwn yn dod â’ch plentyn atoch chi.
 • Rydym yn cymryd tymheredd pob person sy’n mynychu’r feithrinfa, gan gynnwys staff, a byddwn yn gwneud hynny bob dwy awr trwy gydol y dydd.
 • Os yw’ch plentyn yn dechrau dangos symptomau byddwn yn eich galw i gasglu’ch plentyn ar unwaith. Ni fyddant yn gallu mynychu’r feithrinfa nes eu bod wedi cael prawf Covid y gallwch ei gael trwy ffonio 119. Bydd angen copi o’u canlyniadau ar gyfer ein cofnodion. Bydd y rhain yn cael eu gwirio gan Iechyd yr Amgylchedd pe baem yn cael achos.
 • Ffoniwch cyn casglu’ch plentyn, mae hyn yn golygu y gallwn fod mor gyflym ac effeithlon â phosibl ac mae’n cyfyngu ar yr amser y mae rhieni eraill yn ciwio y tu allan (yn arbennig o bwysig yn y gaeaf) Mae hyn hefyd yn bwysig iawn gan ei fod hefyd yn cyfyngu ar yr amser sydd gan ein staff cyswllt â chi (nid ydym yn bod yn anghwrtais ond mewn wythnos rydym yn gweld cannoedd o bobl felly mae ein hamlygiad yn eithaf uchel).
 • Gallwn dderbyn taliadau trwy’r banc wrth defnyddio BACS neu beiriant cardiau yn unig.
 • Bydd pob dyddiadur a chylchlythyr dyddiol yn cael eu hanfon trwy’r Ap Hi-Mama.
 • E-bostiwch os oes angen newidiadau i sesiynau neu i archebu diwrnodau gwyliau.
 • Nid ydym yn cynnig casgliadau ysgolion ar hyn o bryd i gyfyngu ar gyswllt plant a staff eraill.
 • Os yw plentyn wedi mynychu sesiwn cyn-ysgol yn y bore mae croeso iddynt fynychu’r feithrinfa am weddill y dydd ond gofynnwn iddynt newid allan o’u gwisg cyn dod i mewn i’r adeilad.
 • Ni allwn gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb ond rydym yn mwynhau cael cyfle i sgwrsio â chi ar y ffôn. Nid oes rhaid i Covid ein gwneud ni’n wrthgymdeithasol.
 • Dim ond chwarae synhwyraidd fel tywod neu ewyn y mae gan blant fynediad iddo yn eu hambyrddau chwarae unigol eu hunain.
 • Mae gan blant eu potiau toes unigol eu hunain.
 • Rydym wedi creu swigod o blant i gyfyngu ar amlygiad pe bai gennym achos o Covid yn y feithrinfa.
 • Mae’r adeilad wedi’i awyru’n dda. Yn anffodus, mae hyn yn golygu nad yw mor gynnes ag y byddai fel arfer. Gofynnwn wrth i’r tywydd oeri, bod plant yn mynychu’r feithrinfa mewn haenau o ddillad gyda sanau neu sliperi ychwanegol fel y gallwn eu cadw’n gynnes neu’n cŵl yn ôl yr angen.