Costau’r Sesiwn

Ein Horiau Agor

Pan fyddwn wedi gofyn i rieni yn y gorffennol beth fyddent yn ei werthfawrogi fwyaf, maent bob amser wedi ateb yn hyblyg. Er mwyn gwneud hyn rydym yn cynnig ystod eang o amseroedd casglu i allu darparu opsiynau sy’n addas iddyn nhw i bob rhiant ac i’w helpu i gael y gwerth gorau am eu harian.

Mae ein horiau agor rhwng 8yb a 5.30yp ond rydym yn cynnig opsiwn contract estynedig i rieni sydd angen gorffeniad ychydig yn gynharach neu’n hwyrach.

Isod, mae rhestr o’n hamseroedd sesiwn a chyfanswm y gost rydych chi’n ei thalu sy’n cynnwys yr holl brydau bwyd. Gallwch archebu gwahanol amseroedd gorffen i ddiwallu eich anghenion ar wahanol ddiwrnodau.

Llun — GwenerPrydiauCost
8am - 4pmBrecwast, snac, cinio dau gwrs, te£56.50
8am - 4.30pmBrecwast, snac, cinio dau gwrs, te£58.50
8am - 5pmBrecwast, snac, cinio dau gwrs, te£59.25
8am - 5.30pmBrecwast, snac, cinio dau gwrs, te a snac bach hwyr£62.00
8am - 1pmBrecwast, snac a chinio dau gwrs.£41.95
1pm - 5.30pmTe a snac bach hwyr£35.25
Beth Sydd Wedi'i Gynnwys yn Eich Ffioedd?
 • Prydau cartref, maethlon gan gynnwys brecwast, byrbryd, cinio dau gwrs a the gyda swper i blant sydd gyda ni ar ôl 5yp.
 • Prydau wedi’u haddasu’n arbennig ar gyfer unrhyw blentyn sydd â gofynion dietegol gwahanol.
 • Mae’r holl fwyd babanod yn cael ei wneud gartref gennym ni.
 • Pob diod a chwpanau a biceri priodol.
 • Bibiau a ffedogau ar gyfer amser bwyd.
 • Blancedi ar gyfer cotiau sy’n cael eu golchi ar y safle.
 • Pramiau i fynd allan am dro.
 • Siwtiau bob tywydd i fwynhau’r ardd trwy gydol y flwyddyn ac esgidiau sbâr wellington os nad oes gan eich plentyn unrhyw rai.
 • Ardal chwarae a dysgu awyr agored fawr.
 • Mynediad i’n app sy’n rhoi diweddariadau dyddiol i chi am eich plentyn.
 • Cylchlythyrau rheolaidd i’ch diweddaru chi gyda’n holl newyddion.
 • Gostyngiad o 10% ar gyfer pryniannau gan Siop Ser Bach
Manteision Dewis Sêr Bach.
 • Croeso cyfeillgar.
 • Lleoliad dwyieithog.
 • Y safonau glendid uchaf, mae gennym sgôr Hylendid Bwyd 5.
 • Hyblygrwydd yn newid eich contract dros dro neu’n barhaol. Byddwn yn helpu pryd bynnag y gallwn.
 • Gofal o safon uchel.
 • Clust i wrando.
 • Cefnogaeth i blant ag anghenion ychwanegol.
 • Arwydd babi, bydd eich plentyn yn eich dysgu mewn dim!
 • Staff â phrofiad yn y Cyfnod Sylfaen.
 • Athro Blynyddoedd Cynnar Cymwysedig a thiwtor Makaton ar y safle

Pan yn bosibl, rydym yn hapus i gynnig contractau hyblyg. Mae argaeledd yn dibynnu ar gymarebau oedolyn i blentyn.

Rydym yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer ail blant.

Rydym yn rhan o’r Cynnig Gofal Plant i bobl dros 3 oed (am ragor o wybodaeth gweler ein Tab Cynnig Gofal Plant)

Rydym wedi ein cofrestru i dderbyn taliadau trwy Gynllun Gofal Plant Di-dreth Cyllid a Thollau EM sy’n arbed 20% ar bob bil gofal plant.

Rydym hefyd wedi cofrestru gyda nifer o gwmnïau cynllun talebau.

Mae yna nifer o gynlluniau a all gynnig cefnogaeth gyda Ffioedd Gofal Plant, cysylltwch â ni i weld beth allwn ei wneud i’ch helpu i ddarganfod amdanynt.

Po fwyaf o rybudd a gawn, y mwyaf o siawns sydd gennym o allu darparu ar gyfer eich anghenion gofal plant. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os hoffech sgwrs yn unig, cysylltwch â ni ar 01248 751454 neu e-bostiwch office.serbach@gmail.com