Cyfathrebu

Mae gan Meithrinfa Sêr Bach staff sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwn yn cyfathrebu â phob plentyn yn iaith eu cartref i sicrhau eu bod yn gyffyrddus ac yn hapus yn eu hamgylchedd.

Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Plant

Mae cyfathrebu yn gonglfaen i Sylfeini dysgu. Mae plant sy’n gyfathrebwyr hyderus yn profi llai o rwystredigaeth sy’n lleihau strancio ac yn cynorthwyo i ddatblygu aeddfedrwydd emosiynol.

Bydd yr holl ddisgyblion ym Meithrinfa Sêr Bach yn elwa o brofiad Cheryl o ddatblygu sgiliau cyfathrebu gyda phlant o ystod eang o alluoedd.

Rydym yn defnyddio lleferydd, arwyddion, symbolau, ystumiau a gwrthrychau cyfeirio i helpu i ddatblygu cyfathrebu a dealltwriaeth plant o iaith.

Mae gan bob plentyn lais a bydd pobl yn gwrando arnynt, parchu eu barn a’u syniadau ac yn eu tro fe’u hanogir hefyd i wrando ar eraill, ymateb yn barchus a byddant yn dod yn hyderus ac yn gymdeithasol.

Cyfathrebu â'n Rhieni

Rydyn ni’n gyfeillgar iawn. Fel arfer, byddem wrth ein bodd yn croesawu pobl i’r adeilad am sgwrs ar unrhyw adeg o’r dydd ond mae Covid wedi gwneud hyn yn amhosibl. Mae croeso i chi ffonio â ni am chat ar unrhyw adeg neu os ydych chi yn teimlo mwy cyfforddus croeso i chi ebostio neu cysylltu trwy Facebook.

 • Ar ôl dod i ymweld â Meithrinfa Sêr Bach byddwn yn sgwrsio ac yn dangos rhieni o gwmpas ac os ydyn nhw am archebu lle yna bydd eu henw yn cael ei roi ar restr aros.
 • Wrth gofrestru’ch plentyn gyda ni, bydd rheolwr a’r rhiant yn llofnodi contract. Bydd rhieni’n derbyn pecyn gwybodaeth trwy e-bost am ein gwasanaeth, gan gynnwys polisïau a’r Datganiad o Ddiben. Bydd y contract hwn yn cael ei adolygu yn ôl gofynion y naill barti neu’r llall. Bydd angen o leiaf mis o rybudd gan y naill barti neu’r llall ar gyfer unrhyw newidiadau.
 • Bydd pawb sy’n casglu plentyn o Meithrinfa Sêr Bach yn derbyn adborth llafar gan eu Gweithiwr Allweddol; os nad yw hyn yn bosibl bydd aelod arall o staff wedi cael ei friffio yn ystod cyfnod trosglwyddo a bydd yn gallu siarad â’r rhiant pryd bynnag y bo hynny’n bosibl, hwn fydd y cyfaill gweithiwr.
 • Rydym yn defnyddio ap i gyfathrebu â rhieni bob dydd am weithgareddau, toiledau, prydau bwyd ac anfon negeseuon. Rydym hefyd yn defnyddio hwn fel ffordd o anfon cylchlythyrau ac ati.
 • Fe’ch gwahoddir i’r feithrinfa i weld rhai o’r gweithgareddau y mae eich plentyn wedi’u gwneud a thrafod datblygiad eich plentyn ar adegau penodol trwy’r flwyddyn.
 • Os oes angen unrhyw gymorth arbenigol i gefnogi plentyn yn ein gofal, rydym yn rhannu ein pryderon gyda’r rhieni a chyda’u caniatâd byddwn yn gweithio gyda’r asiantaethau perthnasol i gefnogi’r plentyn a’i deulu. Am fanylion pellach gweler ein Polisi Anghenion Arbennig.
 • Mae gennym Blog meithrinfa lle gall rhieni weld ein newyddion diweddaraf yn ogystal â thudalen Facebook breifat i rieni. Rydym yn aml yn anfon llythyrau a gwybodaeth ychwanegol am weithgareddau naill ai trwy e-bost neu’ch dyddiaduron dyddiol. Rydym yn argymell bod rhieni’n ymuno â facebook hyd yn oed er mwyn darganfod newyddion. Fodd bynnag, mae’n ffordd hyfryd i’n rhieni ddod i adnabod ein gilydd.
 • Mae gennym weithdrefn gwynion ffurfiol, gweler y Polisi Cwynion. Rydym yn croesawu eich sylwadau a’ch awgrymiadau; siaradwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon. Byddwn yn gwneud ein gorau i fynd i’r afael â nhw. Os ydych chi’n anhapus gyda’n hymateb i unrhyw gŵyn gallwch gysylltu â CIW. (CIW yw’r awdurdod cofrestru ar gyfer meithrinfeydd yng Nghymru ac mae’n ymchwilio i bob cwyn sy’n awgrymu efallai nad yw darparwr yn cwrdd â gofynion ei gofrestriad.) Mae’n asesu risg yr holl gwynion a wneir a gall ymweld â’r feithrinfa i gynnal arolygiad llawn lle mae’n credu bod gofynion yn cael eu cwrdd.

Manylion cysylltu CIW:
CIW North Wales Region,
Government Buildings,
Sarn Mynach,
Llandudno Junction
LL31 9RZ

Rhif Ffôn: 0300 7900 126 (central line)
Ebost: CIW.North@wales.gsi.gov.uk

 • Bydd CIW yn archwilio ein meithrinfa yn rheolaidd. Fe’ch hysbysir os deuwn yn ymwybodol o arolygiad a byddwn yn derbyn copi ysgrifenedig o adroddiad yr arolygydd yn dilyn yr arolygiad.
 • Weithiau byddwn yn gofyn ichi lenwi holiadur. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio a blaenoriaethu gwelliannau i’n darpariaeth.
 • Yn flynyddol rydym yn ysgrifennu Adroddiad Ansawdd Gofal y bydd copi ohono’n cael ei e-bostio at bob rhiant.
 • Mae ein rhieni’n cael gwybod am unrhyw newidiadau i’r ddarpariaeth trwy e-bost.
 • Ewch i’n gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.