Beth Ddylech Chi Edrych Amdano Mewn Darparwr Gofal Plant?

Yn yr amseroedd Cyn Cofid byddem yn dangos darpar rieni o gwmpas ar unrhyw adeg o’r dydd fel eu bod yn gwybod bod yr hyn yr oeddent yn ei weld yn ddarlun cywir o sut rydym yn gweithio. Nid oedd angen trefnu apwyntiad ac roedd ymwelwir yn gweld y plant yn cael hwyl ac yn mwynhau ei diwrnod. Yn anffodus, nid yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd. Er ein bod yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r amseroedd hynny am y tro, mae’n bwysig bod darpar gwsmeriaid yn cael y gorau o’u hapwyntiad gwylio.

Gan ddechrau o’r eiliad y byddwch chi’n trefnu apwyntiad p’un ai dros y ffôn, negesydd neu e-bost dylech gael ymateb yn gyflym yn ystod yr oriau gwaith. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau ar unwaith, mae hwn yn gyfle da i ddeall mwy am y feithrinfa a’u gwerthoedd.

Cadwch lygad am:

 • Amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Dylech brofi cydbwysedd da o groeso cynnes, cyfeillgarwch a phroffesiynoldeb.
 • Lluniau ar y wal, gwaith plant ym mhobman. Ydyn nhw’n edrych fel bod plant wedi eu gwneud? Bydd hyn yn nodi a yw’r plant yn chwarae rhan weithredol yn eu diwrnod.
 • Adeilad sy’n edrych ac yn arogli’n lân gyda digon o deganau ar gyfer gwahanol oedrannau a gwahaniaethau amlwg rhwng ystafelloedd chwarae.
 • Ardal awyr agored a thystiolaeth ei fod yn cael ei ddefnyddio.
 • Plant a rhieni hapus, os na welwch chi unrhyw un, edrychwch ar adolygiadau mewn facebook neu dystiolaethau ar wefan. Gofynnwch a all y feithrinfa eich rhoi mewn cysylltiad â rhiant am sgwrs.
 • Staff hapus, ydyn nhw’n gwenu, yn brysur ac yn gyfeillgar?
 • Ni ddylech fyth deimlo dan bwysau i archebu lle, mae dewis y feithrinfa iawn i’ch plentyn yn benderfyniad personol ac ni ddylid ei ruthro.

Gofynnwch am:

 • Amserau sesiynau, hyblygrwydd a’r rhybudd sydd ei angen i newid diwrnodau.
 • Cefnogaeth gyda taliadau ar gyfer gofal plant. Mae yna bob math o ffyrdd o arbed arian i bawb.
 • Pwyntiau iechyd a diogelwch fel faint o gymorth cyntaf sydd ar y safle?
 • Datblygiad plant, sut mae’r feithrinfa’n monitro’r hyn y mae plant yn ei ddysgu a pha sgiliau i’w cyflwyno nesaf?
 • Bwydlenni, mae hwn yn amser da i sôn am unrhyw anoddefiadau neu alergeddau, dewisiadau bwydo neu bryderon a allai fod gennych ynglŷn â diddyfnu?
 • Beth fydd yn digwydd os byddwch yn mynd â’ch plentyn allan o’r feithrinfa am wyliau?
 • Pa systemau y mae’r feithrinfa’n eu defnyddio i gyfathrebu â rhieni?