Red Nose Day Fun and a little more….

comic relief

Mae dawnsio, canu ac arwyddo wedi bod yn digwydd drwy’r bore ac mae’r chwerthin a’r hwyl wedi gwneud y dydd Gwener hwn i’w gofio. Diolch i bawb am eich cefnogaeth gyda’n codwr arian Comic Relief. Byddwn yn postio gwybodaeth ar ein Tudalen Rhieni.

O’r 1af o Ebrill, bydd ein strwythur prisio newydd yn cael ei gyflwyno. Diolch i chi am eich amynedd, nid yw’r newidiadau o’n dewis ni ac maen nhw wedi gwneud pethau cymhleth i rai rhieni ond os nad ydyn ni’n newid y ffordd rydyn ni’n prisio rydym yn wynebu’r risg o gael ein tynnu oddi ar y cynllun a byddai hynny’n ofnadwy i’n rhieni.

Rydym hefyd wedi cyflwyno opsiwn prisio mwy hyblyg ar gyfer ein Clwb Gwyliau. Gobeithiwn eich bod chi’n ei hoffi. Mae manylion ar gael yn y dderbynfa a hefyd ar ein gwefan.

Bydd Catherine yn ein gadael ar ddechrau mis Ebrill a bydd Di yn symud ymlaen i helpu Bethan a’i thîm felly rydym wedi hysbysebu am Uwch Weithiwr Chwarae i fod yn ddirprwy i Sasha. Byddwn yn cyfweld yr wythnos nesaf. Rydym wedi cael llawer o ddiddordeb a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau.

********

Dancing, singing and signing has been happening all morning and the sound of laughter and fun has made this a Friday to remember. Thank you all for your support with our Comic Relief fund raiser. We will post information on our Parent’s Page.

From the 1st of April our new pricing structure will be introduced. Thank you for bearing with us, the changes weren’t our choice and have complicated things for some parents but if we don’t change the way we price we run the risk of being taken off the scheme which would be awful for our parents.

We have also introduced a more flexible pricing option for our Holiday Club. We hope that you like it. Details can be found in reception and also on our website.

Catherine will be leaving us at the beginning of April and Di will be moving through to help Bethan and her team so we have advertised for a Senior Playworker to be Sasha’s right hand person and will be interviewing next week. We have had a lot of interest and will keep you posted.