Easter fun/Hwyl y Pasg

Everyone at the nursery has had a very busy couple of weeks recently, we have been busy preparing for our Easter break by baking, doing a variety of crafts and having a visit from some lambs for the children to help feed. We had a photography session from SLC Photography that went well and hopefully we can arrange this again in the near future. I would like to take this opportunity to remind Parents that we will be closed on Good Friday 19.04.19 and on Easter Monday 22.04.19, we hope that you all enjoy your long weekend and we will be ready for a busy and fun filled week ahead.

Over the last couple of days we have had some new faces in the nursery, we would like to take this opportunity to welcome Olwen, Sophie and Eugine to the nursery. Olwen will be based in Miri Mawr alongside Sasha and Tia, she has bonded well with some of the children already. Sophie will be joining us in-between her lectures in the University and during the holidays. She will be mainly based in Pili Pala but will be seen in other playrooms to cover holidays and sickness of other staff, Sophie has also formed a bond with some of the children already and enjoys the company of the children whilst playing.

Di who was formerly deputy room leader in Miri mawr has moved to be deputy room leader in Enfys to work alongside Bethan, Carla and Crystal. She has knowledge of the foundation phase and is working with Bethan to ensure that the children have opportunities to learn new skills through their play.

Parents have also seen Eugine in the nursery who has been here now a couple of months preparing for his project. He has been coming into the nursery on the odd days to help the girls out with their routines and has been getting to know the children and staff ready for when his when his Makaton project begins. Eugine will be working alongside the staff with developing their knowledge and developing their Makaton signing throughout the nursery.

We have also organised two weeks of parents evening sessions on the weeks of 22.4.19-26.4.19 and 29.4.19-3.5.19 for parents to come and speak to staff from the playrooms and to see what they have been up to over the last couple of months. We have a couple of slots available so if you would like to speak to someone please make an appointment with the girls behind reception.

We hope you all enjoy your long weekend and that the Easter bunny comes to see you all.

The team at Meithrinfa Ser Bach

Mae pawb yn y feithrinfa wedi cael pythefnos prysur iawn yn ddiweddar, rydym wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer gwyliau’r Pasg trwy bobi, gwneud amrywiaeth o grefftau a chael ymweliad gan rai ŵyn i’r plant helpu i fwydo. Cawsom sesiwn ffotograffiaeth gan SLC Photography a aeth yn dda a gobeithio y gallwn drefnu hyn eto yn y dyfodol agos. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i atgoffa Rhieni y byddwn ar gau ar Ddydd Gwener y Groglith 19.04.19 ac ar Ddydd Llun y Pasg 22.04.19, rydym yn gobeithio y byddwch i gyd yn mwynhau eich penwythnos hir a byddwn yn barod am wythnos brysur a llawn hwyl

Dros y dyddiau diwethaf rydym wedi cael wynebau newydd yn y feithrinfa, hoffem gymryd y cyfle hwn i groesawu Olwen, Sophie ac Eugine i’r feithrinfa. Bydd Olwen wedi ei leoli yn Miri Mawr ochr yn ochr â Sasha a Tia, mae hi wedi bondio’n dda gyda rhai o’r plant eisoes. Bydd Sophie yn ymuno â ni rhwng ei darlithoedd yn y Brifysgol ac yn ystod y gwyliau. Bydd hi wedi’i lleoli yn bennaf yn Pili Pala ond bydd yn cael ei gweld mewn ystafelloedd chwarae eraill i gwmpasu gwyliau a salwch staff eraill.

Mae Di a oedd gynt yn ddirprwy arweinydd ystafell ym Miri mawr wedi symud i fod yn ddirprwy arweinydd ystafell yn Enfys i weithio ochr yn ochr â Bethan, Carla a Crystal. Mae ganddi wybodaeth am y cyfnod sylfaen ac mae’n gweithio gyda Bethan i sicrhau bod y plant yn cael cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd

Mae rhieni hefyd wedi gweld Eugine yn y feithrinfa sydd wedi bod yma nawr ychydig fisoedd yn paratoi ar gyfer ei brosiect. Mae wedi bod yn dod i mewn i’r feithrinfa ambell ddiwrnod i helpu’r merched gyda’u harferion ac mae wedi bod yn dod i adnabod y plant a’r staff yn barod ar gyfer pan fydd ei brosiect Makaton yn dechrau. Bydd Eugine yn gweithio ochr yn ochr â’r staff i ddatblygu eu gwybodaeth a datblygu eu harwyddion Makaton drwy’r feithrinfa.

Rydym hefyd wedi trefnu pythefnos o sesiynau nosweithiau rhieni ar yr wythnosau o 22.4.19-26.4.19 a 29.4.19-3.5.19 i rieni ddod i siarad â staff o’r ystafelloedd chwarae a gweld beth maent wedi bod yn ei wneud yn yr ychydig o fisoedd diwethaf. Mae gennym ychydig o slotiau ar gael felly os hoffech chi siarad â rhywun gwnewch apwyntiad gyda’r merched y tu ôl i’r dderbynfa.

Gobeithiwn y byddwch chi i gyd yn mwynhau eich penwythnos hir a bod cwningen y Pasg yn dod i’ch gweld chi i gyd.

Y tîm ym Meithrinfa Ser Bach