Croeso 2019 Welcome

DSC05937

Rydym ychydig wythnosau i 2019 ac rydym eisoes yn brysur. Mae’r staff wedi bod yn manteisio ar gyrsiau hyfforddi, mae Emma a Carla yn mwynhau Cwrs Bwyd a Maeth ar gyfer Plant dan 5 a byddwn yn fuan yn barod i gyflwyno ein bwydlenni newydd i bawb. Mae’r rhain yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn cwrdd â holl ofynion y cynllun Tiny Tums.

Mae Rachel, Catherine, Tia a Lauren hefyd wedi bod yn brysur yn gwneud eu hyfforddiant Cymorth Cyntaf Pediatrig.

Os oes gennych blentyn sy’n troi tair blwydd oed cyn y Nadolig, efallai y gallwch wneud cais am Oriau Gofal Plant Am Ddim. Mae hon yn gynllun gwych i helpu rhieni i leihau eu biliau gofal plant. Gallwch ffonio’r tîm gofal plant ar 01248 352436 i gael rhagor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd ein hadroddiad arolygu ar yr 11eg o Ionawr. Mae copïau yn y dderbynfa ac rydym wedi anfon copi trwy e-bost at ein rhieni, fodd bynnag, os nad ydych wedi ei weld eto, gallwch gael mynediad ato drwy’r ddolen yma.

Erbyn hyn, mae ein tudalen rhieni preifat yn ffordd boblogaidd iawn i sicrhau bod pawb yn gyfarwydd â’r hyn y mae’r plant wedi bod yn ei wneud yn y feithrinfa. Diolch i bawb am eich adborth cadarnhaol.

Rydym wedi cael rhai ceisiadau am amseroedd agor cynharach a hwyrach. Yn anffodus, ni allwn dderbyn plant cyn 7.30am neu eu cadw ar ôl 6pm oherwydd dibenion yswiriant. Mae’n ddrwg gennym.

Er bod y plant wedi bod yn brysur yn mwynhau themâu arctig a llawer o weithgareddau tywydd oer, nid yw tywydd y gaeaf mor ddymunol i ni fel oedolion, felly gallwn ni atgoffa rhieni i gymryd gofal ychwanegol ar eu ffordd i ac o’r feithrinfa.

****

A few weeks into 2019 and we are already busy. The staff have been accessing training courses, Emma and Carla are enjoying a Community Food and Nutrition Course for Under 5’s and we will soon be ready to introduce our new menus to everyone. These are just being checked to ensure that they meet all of the requirements of the Tiny Tums scheme.

Rachel, Catherine, Tia and Lauren have also been busy doing their Paediatric first aid training.

If you have a child that turned three years old before Christmas you may now be able to apply for the Free Childcare Hours. This is a fantastic scheme to help parents reduce their childcare bills. You can call the childcare team on 01248 352436 for more information.

Our inspection report was published on the 11th of January. There are copies in reception and we have emailed copies to our parents however if you haven’t seen it yet you can access it via the link here.

Our private parents page is proving a very popular way to keep everyone up to date with what the children have been doing in nursery. Thank you all for your positive feedback.

We have had some requests for earlier and later opening times. Unfortunately we are unable to accept children before 7.30am or keep them after 6pm due to insurance purposes. Sorry.

Even though the children have been enjoying our arctic and cold weather theme the winter weather isn’t so pleasant for us adults so can we remind you all to take care travelling to and from the nursery.