Argyfyngau

Mewn argyfwng, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi hyfforddi marsialiaid tân, rydym yn cwblhau driliau tân rheolaidd, mae gennym asesiad risg diogelwch tân ar waith sy’n cael ei adolygu’n flynyddol, mae gennym system larwm tân sy’n gweithio.

Ein nod yw y bydd ein holl staff rheolaidd yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf ar gyfer babanod a phlant ifanc. Ni fydd cymhareb y cymorthwyr cyntaf cymwys yn yr adeilad byth yn disgyn o dan 1:10.

Byddwn yn cadw stoc o fwyd, blancedi, llaeth fformiwla, cewynnau ac offer hylendid yn y feithrinfa ar gyfer unrhyw argyfyngau fel tywydd gwael.

Os bydd angen i Meithrinfa Sêr Bach gau oherwydd argyfwng ni chodir tâl arnoch.

Absenoldebau Staff a Gwyliau

Wrth i ni fynd y tu hwnt i’n cymhareb staffio yn gyson, gallwn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosibl yn ystod cyfnodau o absenoldebau staff