Telerau Ac Amodau

Bydd Meithrinfa Sêr Bach
 • Ceisiwch fodloni dymuniadau ein rhieni pryd bynnag y bo hynny’n bosibl.
 • Rhoi gwybod i’n rhieni am yr holl weithgareddau gan gynnwys manylion trefn bersonol pob plentyn bob dydd ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy ein App.
 • Darparu amgylchedd ysgogol sy’n hyrwyddo hyder, hunan-barch ac ymddygiad cadarnhaol a hwyl.
 • Trwy gynllunio, recordio ac asesu rheolaidd byddwn yn sicrhau bod pob plentyn yn gwneud cynnydd yn ei ddatblygiad ac yn rhannu ei lwyddiannau ac yn symud ymlaen gyda chi trwy adroddiadau, enghreifftiau o waith a thystiolaeth y cyfryngau.
 • Trin pob plentyn yn unigol a bydd yn parchu traddodiadau a gwerthoedd pob teulu. 
 • Rhoi gwybod i rieni am unrhyw afiechydon heintus sylweddol wrth gynnal cyfrinachedd.
 • Gweinyddu meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar yr amod bod holl agweddau perthnasol y polisi ‘Gweinyddu Meddyginiaethau’ yn cael eu bodloni. Cyfeiriwch at y polisi. Rhoddir meddyginiaeth gyda thyst yn bresennol.
 • Sicrhau bod ein staff wedi’u hyfforddi’n llawn ym mhob agwedd ar iechyd, diogelwch a lles (gan gynnwys cymorth cyntaf, amddiffyn plant a diogelwch tân) ac y bydd systemau a phrosesau a roddir ar waith yn cael eu monitro’n rheolaidd.
 • Ni fydd unrhyw ysmygu ar eiddo Meithrinfa Sêr Bach.
 • Byddwn yn coleddu ac yn gofalu am eich rhai bach gan sicrhau eu bod yn cael hwyl bob dydd.
Gofynnwn i Rieni
 • Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau mewn manylion, cyfeiriad, rhifau cyswllt ac ati.
 • Llofnodwch eich plentyn i mewn ac allan o’r feithrinfa ar y gofrestr gywir bob tro y mae’n mynychu.
 • Casglwch eu plant yn brydlon ar yr amser y cytunwyd arno. 
 • Talu eu bil yn wythnosol – Os na thalwyd bil, cewch wybod yn ysgrifenedig. Bydd taliadau talu hwyr yn berthnasol. Ar ôl tri hysbysiad ysgrifenedig byddwch yn gorfod talu taliadau gweinyddol ychwanegol ac yn cael dyddiadau cau ar gyfer talu, bydd lle eich plentyn yn y feithrinfa yn cael ei atal a allai arwain at derfynu’r contract.
 • Gweithio gyda ni i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau neu faterion.
Ymddygiad

Cyfeiriwch at ein polisi ymddygiad

Cwynion

Dywedwch wrthym os ydych yn anhapus â sefyllfa, yn aml gellir datrys materion bach cyn iddynt ddod yn broblemau mwy. Cyfeiriwch at ein gweithdrefn gwynion ffurfiol.

 • Os yw’ch plentyn yn sâl yn ystod ei amser yn y feithrinfa byddwn yn cysylltu â chi i ddod i’w nôl.
 • Os yw’ch plentyn yn sâl cyn dod i’r feithrinfa, rhowch wybod i ni dros y ffôn neu drwy neges destun. Rydym yn cael ein llywodraethu gan ganllawiau llym sydd yno i amddiffyn pob plentyn a staff rhag croes-heintio. Gweler ein polisi Meddyginiaeth a salwch i gael mwy o fanylion ar ba mor hir y mae angen i blant aros adref o’r feithrinfa ar ôl salwch.
 • Dim ond person a enwir sy’n gallu casglu plant.
 • Gadewch inni wybod am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau personol, bydd y rhain yn cael eu trin yn hollol gyfrinachol ac yn aml byddant yn ein helpu i ddeall newidiadau yn ymatebion eich plant.