Llawer o wenu a wynebau hapus…….Many smiles and happy faces

keep-calm-and-remember-you-are-fabulous

Yr wythnos hon, rydym wedi derbyn copi drafft o’n Hadroddiad Arolygu. Bydd y copi llawn yn cael ei anfon ymlaen i bob un o’n rhieni yn bersonol unwaith y bydd wedi’i gyhoeddi’n swyddogol.

Mae ein holl staff wedi bod yn brysur yr wythnos hon gan ddarllen yr adroddiad o’r clawr i’w gorchuddio. Gan gymryd popeth a ddywed, gan geisio penderfynu pa ddarnau sy’n cyfeirio eu hystafell chwarae ac yn teimlo’n gyffredinol ar ben y byd, y maent yn wirioneddol haeddu.

Roeddem o’r farn y byddem yn rhannu rhai o’r sylwadau sydd wedi ein gwneud ni ei gwenu fwyaf.

 • Mae’r plant yn gwneud cynnydd cadarnhaol drwy anogaeth y staff ac o ganlyniad maent yn blant hyderus a hapus.
 • Mae’r plant yn dechrau deall eu hemosiynau ac emosiynau pobl eraill, ac maent yn dangos cynhesrwydd a charedigrwydd tuag at ei gilydd.  Er enghraifft, gwnaethant wahodd y plant eraill i eistedd wrth eu hymyl yn ystod amseroedd bwyd a gwnaethant sgwrsio â’i gilydd.
 • Mae’r staff yn ymroddedig iawn i’w rolau. Mae cyfrifoldebau a dyletswyddau wedi’u diffinio’n glir a rhoddir blaenoriaeth i gadw’r plant yn ddiogel ac yn iach.  Mae’r gweithgareddau wedi’u cynllunio’n dda iawn a rhoddir ystyriaeth i unigoliaeth y plant gan sicrhau eu bod yn cael budd o’u hamser ym Meithrinfa Sêr Bach.
 • Mae gan y staff ddisgwyliadau uchel ar gyfer dysgu’r plant ac maent yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod y plant yn cael budd o weithgareddau creadigol sydd wedi’u hystyried yn drwyadl.
 • Mae’r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd wedi’i gynllunio’n dda, yn ystyried y byd o safbwynt y plant ac yn darparu amgylchedd cyfoethog ar gyfer dysgu.
 • Mae’r amgylchedd yn gynhwysol ac yn groesawgar ac mae’r arweinwyr yn mynd yr ail filltir i sicrhau addasrwydd yr amgylchedd.

Yn bersonol, ni allwn diolch i bawb yn ddigon am eu cefnogaeth wrth helpu i wneud Meithrinfa Ser Bach y lle rhyfeddol y mae. Mae hi hyd yn oed yn well nag yr oeddwn erioed wedi dychmygu pan gymerodd Keith a minnau’r camau cyntaf dewr tuag at agor  meithrinfa ein hun.

Fel Tîm Rheoli hoffwn Emma, Stacey a fi ddiolch i’n tîm FANTASTIC am eu hymroddiad a’u gwaith caled ac i’r plant a’u teuluoedd sy’n ein gwneud ni’n gwenu a chwerthin bob dydd. Rwy’n credu y bydd ein parti Nadolig yn un da eleni.

This week we received the draft copy of our Inspection Report. Once it is published we will share it with each parent personally.

For now all of the staff have been busy reading it from cover to cover, trying to figure out which bits relate to their playroom and generally feeling very proud and happy which they totally deserve. We are so happy we couldn’t wait to share some of the report with you. We chose these bits because they made us smile the most.

 • ‘Children make positive progress through staff encouragement and as a result they are confident and happy children.’
 • ‘Children are beginning to understand their emotions and the emotions of others, they showed affection and kindness towards each other. For example, they invited others to sit next to them at meal times and they then chatted to each other.’
 • ‘Staff are extremely dedicated to their roles. Responsibilities and duties are clearly defined and keeping children safe and healthy is given high priority. Activities are extremely well planned with consideration given to children’s individuality ensuring they benefit from their time at Meithrinfa Ser Bach.’
 • ‘Staff have high expectations for children’s learning and go over and above to ensure children benefit from creative and well thought out activities.’
 • ‘Leaders ensure the environment is well planned, considers the world from children’s perspective and provides a rich environment for learning.
 • ‘The environment is inclusive and welcoming and leaders go over and above to ensure the suitability of the environment.’

I personally can’t thank everyone enough for their support in helping to make Meithrinfa Ser Bach the wonderful and amazing place that it has become. It is better than I ever dared to imagine when Keith and I took the first brave steps towards opening our own nursery.

As a Management Team Emma, Stacey and I would like to thank our FANTASTIC team for their dedication and hard work and the children and their families who make us smile and laugh each day. I think our Christmas party may be a good one this year.